Pologne

Pologne

Trouver des informations sur la conformité.

O nas

CACI Life Dac jest zakładem ubezpieczeń działającym zgodnie z prawem irlandzkim, wpisanym w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek pod numerem 306030, z siedzibą w Dublinie, pod adresem: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia.

CACI Non-Life Dac jest zakładem ubezpieczeń działającym zgodnie z prawem irlandzkim, wpisanym w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek pod numerem 306027, z siedzibą w Dublinie, pod adresem: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia.

CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac są uprawnione przez Central Bank of Ireland, PO Box No 11517, North Wall Quay, Spencer Dock, Dublin 1, Irlandia do prowadzenia działalności w całej Europie w ramach swobody świadczenia usług.

Szczegóły dotyczące rejestracji CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac w Central Bank of Ireland (Banku Centralnym Irlandii) znajdziesz i zweryfikujesz na oficjalnej stronie internetowej instytucji (www.centralbank.ie) lub poprzez kontakt pisemny na powyżej wskazany adres.

CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac wspólnie oferują ubezpieczenia w różnych krajach Europy, min. w Polsce, Niemczech, Francji, Portugali, Hiszpanii, Włoszech. CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac posiada także portfel polis ryzyk na terenie Belgii, Danii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, jednakże nie prowadzi już sprzedaży nowych polis na tych rynkach.

Poniżej znajdziesz informacje odnośnie procedury składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej, którą świadczymy.

Informacje odnośnie procedury składania i rozpatrywania reklamacji

Ubezpieczony, Uposażony lub Uprawniony z Umowy ubezpieczenia ma prawo do złożenia reklamacji, która dotyczy zawarcia lub wykonania Umowy ubezpieczenia.

Abyśmy mogli rozpatrzyć reklamację, powinna ona zawierać:

 • dane osoby, która składa reklamację, np. imię, nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji,
 • odwołanie do Umowy ubezpieczenia lub roszczenia, którego reklamacja dotyczy, czyli numer umowy lub roszczenia.

Reklamację można złożyć:

 • pisemnie:
 • listownie lub osobiście w placówce Agenta,
 • listownie na adres Administratora:

Credit Agricole Service Sp. z o.o.
Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

 • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce Agenta lub biurze Administratora;
 • elektronicznie – na adres e- mail Administratora –CASERVICE@credit-agricole.pl
 • za pomocą usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (eDoręczenie):
 • na adres Agenta – AE:PL-37709-98185-TIVUW-29;
 • na adres Administratora – AE:PL-16954-95966-ETBHW-15.

Reklamacje rozpatruje Nasz Departament ds. Obsługi Reklamacji.

Udzielamy odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy nie możemy rozpatrzyć reklamacji i odpowiedzieć na nią w ciągu 30 dni, poinformujemy pisemnie zgłaszającego reklamację jakie są przyczyny opóźnienia oraz okoliczności, które musimy ustalić, aby rozpatrzyć reklamację. Określimy też przewidywany termin w jakim rozpatrzymy reklamację (udzielimy odpowiedzi). Termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy reklamację.

Brak Naszej odpowiedzi w terminie, który wskazujemy powyżej oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną. Udzielamy odpowiedzi zgłaszającemu reklamację w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji.

Zgłaszający reklamację ma prawo do wniesienia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego lub zwrócenia się o rozpatrzenie sprawy do właściwego Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów.

Zgłaszający reklamację ma również prawo złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa.

 • Zgłaszający reklamację ma prawo wyboru innego trybu postępowania, w tym prawo wniesienia pozwu do właściwego sądu.
 • Zgłaszający reklamację może wnieść skargę do organu nadzoru, który sprawuje nadzór nad Ubezpieczycielami – jest nim the Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, Irlandia.

Dla Umów ubezpieczenia, które zawarliśmy elektronicznie, reklamację można złożyć za pośrednictwem platformy, która służy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest:

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej

Sprawozdania o wyp?acalno?ci i kondycji finansowej zak?adu ubezpiecze? za rok ko?cz?cy si? 31 grudnia 2016 b?dzie opublikowane we w?a?ciwym czasie w roku 2017.

Wzorce Umowne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia

272 Ko

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia PożyczkobiorcówCredit Agricole Bank Polska S.A

24 juin 2018

921 Ko

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych wydanych przezCredit Agricole Bank Polska S.A.

24 juin 2018

Polityka ochrony danych osobowych

W związku z obowiązującymi przepisami, w stosunku do Twoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Ubezpieczycieli w ramach korzystania ze strony internetowej, przysługuje CI prawo do:

 • dostępu do Twoich danych, poprawiania i usuwania danych osobowych, w szczególności, gdy zebrane dane są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie w szczególności w przypadku wykorzystywania danych do marketingu bezpośredniego
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wycofania w dowolnym momencie, udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na otrzymanie których zgoda była wymagana
 • wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych

Z wszystkich przysługujących Ci praw możesz skorzystać wysyłając wiadomość email na: dataprotectionofficer@ca-caci.ie (w tytule wpisz: Prawo dostępu do danych) lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – CACI Life Dac, CACI Non-Life Dac, Beaux Lane House, Mercer Street Lower , Dublin, D02 DH60, Irlandia.

Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, odwiedź stronę internetową Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Commissionner): https://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

Możesz bez ograniczeń żądać interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), z którym skontaktujesz się za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • innym podmiotom ubezpieczeniowym w ramach Grupy Crédit Agricole w wyłącznym celu lepszej znajomoćci klienta i możliwości przedstawiania Ci produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do Twoich potrzeb
 • podwykonawcom Ubezpieczycieli, wyłącznie w zakresie podwykonawstwa
 • partnerom Ubezpieczycieli, pośrednikom ubezpieczeniowym, u których podpisałeś Wniosek Ubezpieczeniowy oraz, w stosownych przypadkach, współubezpieczycielom i reasekuratorom, organom sądowym i administracyjnym w celu spełnienia obowiązków prawnych, regulacyjnych i administracyjnych

Wypełniając stosowny formularz lub kwestionariusz, Użytkownik serwisu internetowego wyraża zgodę, z zastrzeżeniem przysługującego prawa do sprzeciwu, na warunkach określonych powyźej, źe jego dane osobowe i wszelkie aktualizacje tych danych są przekazywane i przetwarzane przez Ubezpieczycieli w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje/zapytanie.