• Taille du texte
 • Contraste

Pologne

Find compliances informations

O nas

CACI Life dac. jest zak?adem ubezpiecze? dzia?aj?cym zgodnie z prawem irlandzkim, wpisanym w Urz?dzie ds. Rejestracji Spó?ek pod numerem 306030, z siedzib? w Dublinie, pod adresem: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia.

CACI Non-Life dac. jest zak?adem ubezpiecze? dzia?aj?cym zgodnie z prawem irlandzkim, wpisanym w Urz?dzie ds. Rejestracji Spó?ek pod numerem 306027, z siedzib? w Dublinie, pod adresem: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia.

CACI Life dac i CACI Non-Life dac s? uprawnione przez Central Bank of Ireland, PO Box No 11517, North Wall Quay, Spencer Dock, Dublin 1, Irlandia do prowadzenia dzia?alno?ci w ca?ej Europie w ramach swobody ?wiadczenia us?ug.

Szczegó?y dotycz?ce rejestracji CACI Life dac. i CACI Non-Life dac. w Central Bank of Ireland (Banku Centralnym Irlandii) mo?na odnale?? i zweryfikowa? na oficjalnej stronie internetowej instytucji (www.centralbank.ie) lub poprzez kontakt pisemny na powy?ej wskazany adres.

CACI Life dac i CACI Non-Life dac wspólnie oferuj? ubezpieczenia w ró?nych krajach Europy, min. w Polsce, Niemczech, Francji, Portugali, Hiszpanii, W?oszech. CACI Life dac i CACI Non-Life dac posiada tak?e portfel polis ryzyk na terenie Belgii, Danii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, jednak?e nie prowadzi ju? sprzeda?y nowych polis na tych rynkach.

Poni?ej znajd? Pa?stwo informacje odno?nie procedury sk?adania i rozpatrywania reklamacji dotycz?cych ochrony ubezpieczeniowej ?wiadczonej przez CACI Life dac. i CACI Non-Life dac.

 

Informacje odno?nie procedury sk?adania i rozpatrywania reklamacji

1.      Zg?aszaj?cy reklamacj? mo?e z?o?y? Reklamacj? dotycz?c? zawarcia lub wykonywania Umowy ubezpieczenia.

2.      Aby umo?liwi? skuteczne rozpatrzenie Reklamacji, Reklamacja powinna jednoznacznie identyfikowa? osob? zg?aszaj?c? Reklamacj? (imi?, nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji), a tak?e odnosi? si? do Umowy ubezpieczenia (numer umowy) czy te? roszczenia (nr roszczenia), której Reklamacja dotyczy.

3.      Reklamacja mo?e by? z?o?ona:

3.1. dla Po?yczkobiorców Credit Agricole Bank Polska SA

a)      W formie pisemnej – osobi?cie u Agentów Ubezpieczyciela, w tym w Banku, w siedzibie Administratora Credit Agricole Service sp. z o.o., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroc?aw  lub przesy?k? pocztow? do Ubezpieczyciela, za po?rednictwem jego Agentów lub Administratora lub bezpo?rednio na adres Ubezpieczyciela - CACI Life dac i CACI Non-Life dac, Departament Skarg, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlandia). 

b)      Ustnie – telefonicznie lub osobi?cie do protoko?u podczas wizyty w jednostce, o której mowa w punkcie a) powy?ej.

c)      W formie elektronicznej z wykorzystaniem ?rodków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Administratora - CASERVICE@credit-agricole.pl. lub Ubezpieczyciela - complaints@ca-caci.ie.

3.2. dla Po?yczkobiorców FCA Group Bank Polska SA:

a)      W formie pisemnej – osobi?cie u Agentów Ubezpieczyciela, w tym w Banku, w siedzibie Administratora Credit Agricole Service sp. z o.o., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroc?aw  lub przesy?k? pocztow? do Ubezpieczyciela, za po?rednictwem jego Agentów lub Administratora lub bezpo?rednio na adres Ubezpieczyciela - CACI Life dac i CACI Non-Life dac, Departament Skarg, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlandia).

b)      Ustnie – telefonicznie lub osobi?cie do protoko?u podczas wizyty w jednostce, o której mowa w punkcie a) powy?ej.

c)      W formie elektronicznej z wykorzystaniem ?rodków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Administratora – info@conspect.pl lub Ubezpieczyciela - complaints@ca-caci.ie.

4.      Organem w?a?ciwym do rozpatrzenia Reklamacji jest Departament Ubezpieczyciela  ds.Obs?ugi Reklamacji.

5.      Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na Reklamacj? bez zb?dnej zw?oki w postaci papierowej lub za pomoc? innego trwa?ego no?nika informacji, jednak nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie odpowiedzi przed jego up?ywem.

6.      W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemo?liwiaj?cych rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powy?szym terminie, Ubezpieczyciel w formie pisemnej przeka?e Zg?aszaj?cemu Reklamacj? przyczyny opó?nienia oraz okoliczno?ci, które musz? zosta? ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a tak?e przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi, który nie mo?e przekroczy? 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

7.      Brak ustosunkowania si? Ubezpieczyciela w terminie okre?lonym w punkcie 5 powy?ej, a w okre?lonych przypadkach w terminie wskazanym w punkcie 6 powy?ej  oznacza, ?e Ubezpieczyciel uzna? Reklamacj? za uzasadnion?.

8.      Zg?aszaj?cy Reklamacj? mo?e tak?e z?o?y? skarg? do Komisji Nadzoru Finansowego lub zwróci? si? o pomoc do w?a?ciwego miejscowo Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

9.      Zg?aszaj?cemu Reklamacj?, w sytuacji nieuwzgl?dnienia jego roszcze? w powy?szym trybie rozpatrywania Reklamacji, przys?uguje prawo do z?o?enia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

10.   Powy?sze warunki dotycz?ce Reklamacji maj? zastosowanie bez uszczerbku dla klienta do skorzystania z jakiegokolwiek innego toku post?powania prawnego w tym prawa do z?o?enia powództwa do w?a?ciwego s?du.

11.   Ubezpieczyciel podlega nadzorowi  Central Bank of Ireland, PO Box No 11517, North Wall Quay, Spencer Dock, Dublin 1, Irlandia.

Dla umów zawartych w trybie online, reklamacja mo?e by? z?o?ona za po?rednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) dost?pnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Sprawozdanie o wyp?acalno?ci i kondycji finansowej

Sprawozdania o wyp?acalno?ci i kondycji finansowej zak?adu ubezpiecze? za rok ko?cz?cy si? 31 grudnia 2016 b?dzie opublikowane we w?a?ciwym czasie w roku 2017.

 

Wzorce Umowne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

 • Obecnie obowi?zuj?ce Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Dokumenty archiwalne
 

Polityka ochrony danych osobowych

W zwi?zku z obowi?zuj?cymi przepisami, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Ubezpieczycieli w ramach korzystania ze strony internetowej, przys?uguje Pani/Panu prawo do:

 • dost?pu do Pani/Pana danych, poprawiania i usuwania danych osobowych (w szczególno?ci, gdy zebrane dane s? niedok?adne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie w szczególno?ci w przypadku wykorzystywania danych do marketingu bezpo?redniego
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z warunkami okre?lonymi w regulaminie
 • przenoszenia swoich danych osobowych; - wycofania w dowolnym momencie, udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na otrzymanie których zgoda by?a wymagana
 • wniesienia skargi do organu zajmuj?cego si? ochron? danych osobowych.

Z wszystkich przys?uguj?cych Pani/Panu praw mo?na skorzysta? wysy?aj?c wiadomo?? email na adres: dataprotectionofficer@ca-caci.ie lub drog? pocztow? na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - CACI Life dac, CACI Non-Life dac, Beaux Lane House, Mercer Street Lower , Dublin, D02 DH60, Irlandia

Aby dowiedzie? si? wi?cej o swoich prawach, odwied? stron? internetow? Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Commissionner): https://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

Pani/Pana dane osobowe mog? zosta? przekazane:

 • innym podmiotom ubezpieczeniowym w ramach Grupy Crédit Agricole w wy??cznym celu lepszej znajomo?ci klienta i mo?liwo?ci przedstawiania Pani/Panu produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do Pani/Pana potrzeb.
 • podwykonawcom Ubezpieczycieli, wy??cznie w zakresie podwykonawstwa
 • partnerom Ubezpieczycieli, po?rednikom ubezpieczeniowym, u których podpisano Wniosek Ubezpieczeniowy oraz, w stosownych przypadkach, wspó?ubezpieczycielom i reasekuratorom, organom s?dowym i administracyjnym w celu spe?nienia obowi?zków prawnych, regulacyjnych i administracyjnych

Wype?niaj?c stosowny formularz lub kwestionariusz, U?ytkownik serwisu internetowego wyra?a zgod?, z zastrze?eniem przys?uguj?cego prawa do sprzeciwu, na warunkach okre?lonych powy?ej, ?e jego dane osobowe i wszelkie aktualizacje tych danych s? przekazywane i przetwarzane przez Ubezpieczycieli w celu udzielenia odpowiedzi na pro?by o informacje/zapytanie.

X
Vous avez déjà le maximum de raccourcis

Gérer mes accès rapides

Si vous souhaitez exercer votre droit d’opposition au traitement de données personnelles à des fins de mesure d’audience sur notre site via notre prestataire AT internet cliquer sur refuser.