• Taille du texte
 • Contraste

Pologne

Find compliances informations

O nas

CACI Life dac. jest zakładem ubezpieczeń działającym zgodnie z prawem irlandzkim, wpisanym w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek pod numerem 306030, z siedzibą w Dublinie, pod adresem: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia.

CACI Non-Life dac. jest zakładem ubezpieczeń działającym zgodnie z prawem irlandzkim, wpisanym w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek pod numerem 306027, z siedzibą w Dublinie, pod adresem: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia.

CACI Life dac i CACI Non-Life dac są uprawnione przez Central Bank of Ireland, PO Box No 11517, North Wall Quay, Spencer Dock, Dublin 1, Irlandia do prowadzenia działalności w całej Europie w ramach swobody świadczenia usług.

Szczegóły dotyczące rejestracji CACI Life dac. i CACI Non-Life dac. w Central Bank of Ireland (Banku Centralnym Irlandii) można odnaleźć i zweryfikować na oficjalnej stronie internetowej instytucji (www.centralbank.ie) lub poprzez kontakt pisemny na powyżej wskazany adres.

CACI Life dac i CACI Non-Life dac wspólnie oferują ubezpieczenia w różnych krajach Europy, min. w Polsce, Niemczech, Francji, Portugali, Hiszpanii, Włoszech. CACI Life dac i CACI Non-Life dac posiada także portfel polis ryzyk na terenie Belgii, Danii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, jednakże nie prowadzi już sprzedaży nowych polis na tych rynkach.

Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie procedury składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez CACI Life dac. i CACI Non-Life dac.

 

Informacje odnośnie procedury składania i rozpatrywania reklamacji

1.      Zgłaszający reklamację może złożyć Reklamację dotyczącą zawarcia lub wykonywania Umowy ubezpieczenia.

2.      Aby umożliwić skuteczne rozpatrzenie Reklamacji, Reklamacja powinna jednoznacznie identyfikować osobę zgłaszającą Reklamację (imię, nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji), a także odnosić się do Umowy ubezpieczenia (numer umowy) czy też roszczenia (nr roszczenia), której Reklamacja dotyczy.

3.      Reklamacja może być złożona:

3.1. dla Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska SA

a)      W formie pisemnej – osobiście u Agentów Ubezpieczyciela, w tym w Banku, w siedzibie Administratora Credit Agricole Service sp. z o.o., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  lub przesyłką pocztową do Ubezpieczyciela, za pośrednictwem jego Agentów lub Administratora lub bezpośrednio na adres Ubezpieczyciela - CACI Life dac i CACI Non-Life dac, Departament Skarg, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlandia). 

b)      Ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w punkcie a) powyżej.

c)      W formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Administratora - CASERVICE@credit-agricole.pl. lub Ubezpieczyciela - complaints@ca-caci.ie.

3.2. dla Pożyczkobiorców FCA Group Bank Polska SA:

a)      W formie pisemnej – osobiście u Agentów Ubezpieczyciela, w tym w Banku, w siedzibie Administratora Credit Agricole Service sp. z o.o., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  lub przesyłką pocztową do Ubezpieczyciela, za pośrednictwem jego Agentów lub Administratora lub bezpośrednio na adres Ubezpieczyciela - CACI Life dac i CACI Non-Life dac, Departament Skarg, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlandia).

b)      Ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w punkcie a) powyżej.

c)      W formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Administratora – info@conspect.pl lub Ubezpieczyciela - complaints@ca-caci.ie.

4.      Organem właściwym do rozpatrzenia Reklamacji jest Departament Ubezpieczyciela  ds.Obsługi Reklamacji.

5.      Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na Reklamację bez zbędnej zwłoki w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6.      W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Ubezpieczyciel w formie pisemnej przekaże Zgłaszającemu Reklamację przyczyny opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

7.      Brak ustosunkowania się Ubezpieczyciela w terminie określonym w punkcie 5 powyżej, a w określonych przypadkach w terminie wskazanym w punkcie 6 powyżej  oznacza, że Ubezpieczyciel uznał Reklamację za uzasadnioną.

8.      Zgłaszający Reklamację może także złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego lub zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

9.      Zgłaszającemu Reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania Reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

10.   Powyższe warunki dotyczące Reklamacji mają zastosowanie bez uszczerbku dla klienta do skorzystania z jakiegokolwiek innego toku postępowania prawnego w tym prawa do złożenia powództwa do właściwego sądu.

11.   Ubezpieczyciel podlega nadzorowi  Central Bank of Ireland, PO Box No 11517, North Wall Quay, Spencer Dock, Dublin 1, Irlandia.

Dla umów zawartych w trybie online, reklamacja może być złożona za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń za rok kończący się 31 grudnia 2016 będzie opublikowane we właściwym czasie w roku 2017.

 

Wzorce Umowne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

 • Obecnie obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Dokumenty archiwalne
 

Polityka ochrony danych osobowych

W związku z obowiązującymi przepisami, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Ubezpieczycieli w ramach korzystania ze strony internetowej, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych, poprawiania i usuwania danych osobowych (w szczególności, gdy zebrane dane są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie w szczególności w przypadku wykorzystywania danych do marketingu bezpośredniego
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie
 • przenoszenia swoich danych osobowych; - wycofania w dowolnym momencie, udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na otrzymanie których zgoda była wymagana
 • wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z wszystkich przysługujących Pani/Panu praw można skorzystać wysyłając wiadomość email na adres: dataprotectionofficer@ca-caci.ie lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - CACI Life dac, CACI Non-Life dac, Beaux Lane House, Mercer Street Lower , Dublin, D02 DH60, Irlandia

Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, odwiedź stronę internetową Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Commissionner): https://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • innym podmiotom ubezpieczeniowym w ramach Grupy Crédit Agricole w wyłącznym celu lepszej znajomości klienta i możliwości przedstawiania Pani/Panu produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do Pani/Pana potrzeb.
 • podwykonawcom Ubezpieczycieli, wyłącznie w zakresie podwykonawstwa
 • partnerom Ubezpieczycieli, pośrednikom ubezpieczeniowym, u których podpisano Wniosek Ubezpieczeniowy oraz, w stosownych przypadkach, współubezpieczycielom i reasekuratorom, organom sądowym i administracyjnym w celu spełnienia obowiązków prawnych, regulacyjnych i administracyjnych

Wypełniając stosowny formularz lub kwestionariusz, Użytkownik serwisu internetowego wyraża zgodę, z zastrzeżeniem przysługującego prawa do sprzeciwu, na warunkach określonych powyżej, że jego dane osobowe i wszelkie aktualizacje tych danych są przekazywane i przetwarzane przez Ubezpieczycieli w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje/zapytanie.

X
Vous avez déjà le maximum de raccourcis

Gérer mes accès rapides